Regulaminy

 

Założenia ogólne

 1. Sala treningowa jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych Kung fu  / Wushu
 2.  Korzystanie z sali treningowej dozwolone jest tylko w obecności instruktora lub za jego zgodą.
 3.  Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.Sprzęt treningowy i urządzenia są dobrem Klubu Sportowego CHOW GAR KUNG FU.
 4. Szkoła jest naszym dobrem wspólnym, dbajmy o nią !!!

 

Postanowienia szczegółowe

 1. Wszystkich ćwiczących obowiązuje czysty ubiór sportowy właściwy do rodzaju prowadzonych zajęć.
 2. Ćwiczący wchodzą na salę treningową w przebranym obuwiu. Podczas ćwiczeń walk sanda na macie uczestnicy ćwiczą boso. Po zakończeniu zajęć instruktor jest zobowiązany do doprowadzenia sali treningowej do ładu i porządku.
 3. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego, w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 4. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Sprzęt treningowy należy zostawić po zakończonych zajęciach w przeznaczonych do tego miejscach.
 6. Za zniszczenie sprzętu i wypadki wynikłe w czasie korzystania z sali treningowej odpowiada instruktor prowadzący zajęcia. Za zniszczenie sprzętu treningowego używanego niezgodnie z jego przeznaczeniem obciążone będą osoby go użytkujące.
 7. Każdy wypadek uczestnicy zajęć zgłaszają instruktorowi.
 8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania poleceń instruktora, dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu.
 9. Utrzymanie czystości sali treningowej, szatni, urządzeń i sprzętu oraz wietrzenie tych pomieszczeń stanowi podstawowy warunek z ich korzystania.

 

Zabrania się:

 1. Wchodzenia na salę w niezmienionym obuwiu.
 2. Wchodzenia na salę treningową z biżuterią. Wszelkiego rodzaju niebezpieczne przedmioty takie jak: kolczyki, łańcuszki, zegarki pozostawia się w szatni lub w depozycie u instruktora.
 3. Uczestnictwa w treningu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Zachowań brutalnych.
 5. Wnoszenia na salę prywatnych rzeczy, poza niezbędnym sprzętem treningowym.
 6. Pozostawiania ubioru, obuwia, sprzętu treningowego oraz innych prywatnych rzeczy na terenie sali treningowej i klubu po zakończeniu zajęć.

Ćwiczący mają obowiązek zapoznania się z regulaminem korzystania z sali treningowej, regulaminem uczestnictwa w zajęciach oraz przestrzegać ich postanowień.