Linki

Singapur

1. Nia Kwang Pugilistic Association Singapore (Sifu Daniel Romeike)

Europa 

1. Traditional Zhou Jia Federation - Europe

Niemcy

1. Nia Kwang Zhen Chuan Kung Fu Association (Sifu Josif Tilentzidis)

2. Nia Kwang Hung Choy Kwoon Germany - Kung Fu Schule Witten (Sifu Ahmet Bayrak)

3. Nia Kwang Hong Wu De Zong Hui - Kung Fu Schule Hesel (Sifu Detlef Theus)

Polska

1. Polish Nia Kwang Chow Gar Kung Fu - Rzeszów (instruktor Sifu Tomasz Płaza)

2. Polish Nia Kwang Chow Gar Kung Fu - Łódź (instruktor Mirosław Hołub)